O Fundacji

Fundacja Innowacji i Rozwoju została powołana do życia w 2007 roku. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie. Działalność prowadzona jest na terenie całego kraju. Głównym celem działalności Fundacji jest propagowanie w gospodarce oraz w życiu społecznym idei innowacji. Szczególny nacisk w swojej działalności Fundacja kładzie na propagowanie oraz wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych oraz nowatorskich, które mogą przyczynić się do rozwoju społeczeństwa oraz polskiej gospodarki.
Działania innowacyjne powinny być podejmowane na wielu poziomach rozwoju społecznego i gospodarczego. W naszej opinii należy promować i rozwijać zarówno działania innowacyjne o charakterze globalnym i przełomowym, jak również inspirować i wspierać inicjatywy o charakterze innowacyjnym na poziomie regionalnym.
Fundacja działa na podstawie przygotowanych, a następnie wdrażanych w życie projektów oraz programów operacyjnych.
Dodatkowo Fundacja w ramach swoich celów statutowych zajmuje się wspieraniem oraz promowaniem rozwoju intelektualnego i kulturowego. Uzupełnieniem działalności Fundacji jest wspieranie inicjatyw o charakterze rekreacyjnym i sportowym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe na rzecz organizacji i podmiotów prowadzących działalność innowacyjno - wdrożeniową i realizujących nowatorskie rozwiązania.
2.Świadczenie pomocy metodycznej w procesie wdrażania przedsięwzięć innowacyjno - wdrożeniowych i nowatorskich rozwiązań.
3. Organizowanie, wspieranie, finansowanie kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji.
4. Organizowanie i finansowanie konferencji, zjazdów, spotkań promujących współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji.
5.Wsparcie doradcze i metodyczne dla organizacji i podmiotów planujących wdrożyć lub wdrażających rozwiązania innowacyjne.
6.Promowanie i wspieranie podmiotów i projektów innowacyjnych na rynku kapitałowym ze szczególnym uwzględnieniem krajowego rynku kapitałowego.
7. Doradzanie organizacjom oraz podmiotom w zakresie pozyskiwania i finansowania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym.
8. Prezentowanie i promowanie idei innowacji w mediach oraz środkach masowego przekazu.
9.Organizowanie rankingów, konkursów promujących ideę innowacji oraz innych cele statutowe Fundacji.
10.Prezentowanie krajowego dorobku w dziedzinie innowacyjno - wdrożeniowej oraz nowatorskich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych na forum międzynarodowym we współpracy z organizacjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
11.Prowadzenie baz danych w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot zainteresowania Fundacji oraz opiniowanie dokumentów i opracowań.
12.Przygotowywanie oraz wydawanie publikacji w formie książek, opracowań, czasopism oraz innych wydawnictw dotyczących celów  statutowych Fundacji.
13.Prowadzenie "Inkubatorów innowacji" promujących i wspierających działalność innowacyjną.
14.Propagowanie wykorzystywania w swojej bieżącej działalności przez mikro, małe, średnie firmy innowacyjnych rozwiązań oraz systemów zarządzania opartych o normy i standardy międzynarodowe.
15.Opiniowanie dokumentów i opracowań z zakresu innowacji oraz z zakresu innych celów statutowych Fundacji.
16.Organizowanie, wspieranie oraz finansowanie spotkań, imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym, promujących kulturę oraz edukację, wzmacniających wszechstronny rozwój społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup społecznie zagrożonych lub społecznie wykluczonych.


Patroni wybranych projektów Fundacji
Partnerzy wybranych projektów Fundacji
Partnerzy medialni wybranych projektów Fundacji
Strona główna   |   Realizowane projekty   |   » Konkurs " Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju "   |   » Warsztaty " Innowacja - co to właściwie oznacza ? "
Statut Fundacji   |   Misja   |   Linki   |   Kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju