Realizowane projekty

1.Konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju"

Ideą powstania konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty. Uczestnictwo w konkursie dla firm sektora Mikro, MŚP, gmin oraz organizacji jest bezpłatne.
Organizator konkursu wychodzi z założenia, że innowacja będzie skuteczna, o ile będzie powszechna. Stąd do udziału w naszej inicjatywie zaproszone zostały podmioty gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego o zróżnicowanej wielkości. Naszym zdaniem promowanie działań innowacyjnych, również o charakterze oddolnym, powinno przyczynić się do upowszechniania idei innowacji i rozwoju w społeczeństwie oraz gospodarce.
Jednym z głównych kryteriów przyznawania dotacji ze środków UE w latach 2007 - 2013 jest ocena poziomu innowacyjności projektów oraz podmiotów ubiegających się o wsparcie ze środków unijnych. Uczestnictwo w konkursie przyczyni się do dokonania oceny stopnia innowacyjności projektów czy podmiotów, co może zostać wykorzystane we właściwej procedurze ubiegania się o dotacje unijne.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Szczgółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.liderzyinnowacji.pl

2. Warsztaty " Innowacja - co to właściwie oznacza ? "

Termin "innowacja" jest obecnie bardzo popularnym słowem pojawiającym się coraz częściej w życiu codziennym obywateli oraz w obiegu gospodarczym. Często innowacja kojarzy się z rozwiązaniami bardzo skomplikowanymi i mało dostępnymi dla normalnego człowieka czy też niewielkiego przedsiębiorcy.

Czy rzeczywiście tak jest ? Czy rozwiązania innowacyjne muszą być "przełomowe" ?

Warsztaty  " Innowacja - co to właściwie oznacza ? " skierowane są przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej, stowarzyszeń branżowych oraz sektora MŚP.
Formuła spotkania przewiduje prezentację podstawowych pojęć z dziedziny innowacji oraz wymianę poglądów i spostrzeżeń na temat postrzegania problemu innowacji.
Uczestnicy mają okazję zapoznać się zarówno z teorią na temat innowacji, jak również przedstawić swoje poglądy w tym zakresie.

3.Projekt „Rozwój Energetyczny”.

Projekt w trakcie przygotowania.

4.Projekt „Inkubator Rozwoju”.

Celem „Inkubatora Rozwoju” jest stworzenie odpowiednich warunków do rozpoczęcia działalności gospodarczej przez nowo powstające lub działające już na rynku małe podmioty gospodarcze w obszarze tradycyjnych (rozwój) oraz nowych (innowacja) technologii w takich obszarach jak - informatyka, telekomunikacja, projektowanie, usługi, produkcja na małą skalę, handel i dystrybucja, pośrednictwo.

Zgłoszenia zawierające: 
- dane kontaktowe (adres, tel , e-mail),
- opis przedsięwzięcia – sposób funkcjonowania, grupy odbiorców wyrobów/usług, wymagania sprzętowe i lokalowe. Wstępny opis do 10 str.A4,
- wstępny biznes plan / zestawienie przychodów i kosztów,

Propozycje prosimy kierować na adres Fundacji Innowacji i Rozwoju.

5. Projekt "Sport i rekreacja wspomaga rozwój".

W ramach projektu "Sport i rekreacja wspomaga rozwój" wspierane są organizacyjnie i  finansowo m.in.:
- organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych,
- funkcjonowanie zespołów młodzieżowych w różnych dyscyplinach,

Wsparcie przybiera różne formy i realizowane jest w różnych zakresach m.in. dofinansowanie/zakup sprzętu dla drużyn młodzieżowych, dofinansowanie organizacji imprez sportowych jako jeden ze sponsorów.
Preferowane jest wspieranie inicjatyw lokalnych z mniejszych ośrodków życia społecznego realizowanych przy wsparciu dyrekcji szkół i władz lokalnych.


 

Patroni wybranych projektów Fundacji
Partnerzy wybranych projektów Fundacji
Partnerzy medialni wybranych projektów Fundacji
Strona główna   |   Realizowane projekty   |   » Konkurs " Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju "   |   » Warsztaty " Innowacja - co to właściwie oznacza ? "
Statut Fundacji   |   Misja   |   Linki   |   Kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju