STATUT „FUNDACJI INNOWACJI I ROZWOJU”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

„FUNDACJA INNOWACJI I ROZWOJU” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć zakłady, filie, a także przystępować do spółek i Fundacji.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
5. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 5

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy dla spraw gospodarki.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia, które mogą być przyznawane wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz Fundacji.

                                                
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Cele Fundacji:
1.  Propagowanie oraz wspieranie idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce.
2.  Inicjowanie i wspomaganie współpracy badawczo-rozwojowej z ośrodkami naukowymi o charakterze rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie nowych technologii, odnawialnych źródeł energii oraz w sektorze przedsiębiorstw.
3.  Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynku finansowym i kapitałowym.
4.  Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kulturowego oraz sportowego w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup społecznie zagrożonych lub wykluczonych.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.   Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe na rzecz organizacji i podmiotów prowadzących działalność innowacyjno – wdrożeniową i realizujących nowatorskie rozwiązania.
2.  Świadczenie pomocy  metodycznej w procesie wdrażania przedsięwzięć  innowacyjno – wdrożeniowych i nowatorskich rozwiązań.
3.  Organizowanie, wspieranie, finansowanie kursów, wykładów, seminariów, sympozjów,  konferencji,  pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji.
4.   Organizowanie i finansowanie konferencji, zjazdów, spotkań promujących współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji.
5.  Wsparcie doradcze i metodyczne dla organizacji i podmiotów planujących wdrożyć lub wdrażających  rozwiązania innowacyjne.
6.   Promowanie i wspieranie podmiotów i projektów innowacyjnych na rynku kapitałowym ze szczególnym uwzględnieniem krajowego rynku kapitałowego.
7.  Doradzanie organizacjom oraz podmiotom w zakresie pozyskiwania finansowania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. 
8.  Prezentowanie i promowanie idei innowacji w mediach oraz środkach masowego przekazu.
9.   Organizowanie rankingów, konkursów promujących ideę innowacji oraz inne cele statutowe Fundacji.
10.  Prezentowanie krajowego dorobku w dziedzinie innowacyjno – wdrożeniowej i nowatorskich rozwiązań  technicznych, technologicznych i organizacyjnych na forum międzynarodowym we współpracy z organizacjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
11.   Prowadzenie baz danych w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot zainteresowania Fundacji oraz opiniowanie dokumentów i opracowań
12.  Przygotowywanie oraz wydawanie publikacji w formie książek, opracowań, czasopism oraz innych wydawnictw dotyczących celów statutowych fundacji.
13.  Prowadzenie „Inkubatorów innowacji” promujących  i wspierających działalność innowacyjną.
14.  Propagowanie wykorzystywania w swojej bieżącej działalności przez mikro, małe, średnie firmy innowacyjnych rozwiązań  oraz systemów zarządzania opartych o normy i standardy międzynarodowe. 
15.  Opiniowanie dokumentów i opracowań z zakresu innowacji oraz z zakresu innych celów statutowych Fundacji.
16.  Organizowanie, wspieranie oraz finansowanie spotkań, imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym, promującym kulturę oraz edukację wzmacniających wszechstronny rozwój  społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup społecznie zagrożonych lub społecznie wykluczonych. 

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
      
§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 20.000,- (dwudziestu tysięcy) złotych, zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 10.000,- (dziesięciu tysięcy) złotych.

§ 12

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
a)  darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
b) odsetki i depozyty bankowe,
c)  dochody z działalności gospodarczej,
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochody z praw majątkowych,
f) dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
g) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
h) granty, czyli umowy o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,
i) inne wpływy.

§ 13

1.  Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
2.  Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3.  Z dochodów określonych w § 12 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
4.  Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się - odnośnie funduszy opisanych w pkt.3 - wolą spadkodawców i zapisodawców.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

W Fundacji zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

§ 15

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, o ile uchwala Rady Fundacji nie określi inaczej.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 16

Organami Fundacji są:
1.  Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji

ROZDZIAŁ V
RADA FUNDACJI

§ 17

1. Rada Fundacji (zwana dalej „Radą”) jest organem kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się od 2 do 5 członków.
3. Członków pierwszej Rady powołuje i odwołuje Fundator. Kolejnych członków Rady, w miejsce członków, którzy przestali pełnić tę funkcję lub dla rozszerzania składu Rady powołuje Rada na mocy uchwały, spośród kandydatów wskazanych przez nią oraz Fundatora. Powołanie Członka Rady następuje na czas nieoznaczony.
4. Fundator może w każdym czasie powołać do składu Rady inne osoby fizyczne lub osoby prawne, zasłużone dla realizacji celów statutowych Fundacji lub ze względu na ich wysokie kwalifikacje.
5. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Rady, odwołania lub prawomocnego skazania za przestępstwo z winy umyślnej. Odwołanie Członka Rady następuje na mocy uchwały Rady w wyniku: sądowego pozbawienia go praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych, bądź zaistnienia innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
8. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji z pełnieniem funkcji członka Zarządu Fundacji lub pozostawaniem w stosunku pracy z Fundacją.
6. Członkiem Rady nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 18

1. Posiedzenia Rady  odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu, Fundatora lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub inna osoba przez niego wskazana.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne.
5. Na posiedzeniach Rady Fundacji może być obecny Fundator lub jego przedstawiciel oraz inne osoby zaproszone przez Radę.

§ 19

Rada Fundacji propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:
a. rozpatrywanie sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację;
b. ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
c. dokonywanie czynności prawnych z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia;
d. przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
e. proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;
f. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji, jak również kontrola bieżącej działalności Fundacji;
g. przyznawanie nagród, stypendiów i wyróżnień, określonych uchwałą Zarządu osobom wyłonionym spośród kandydatów wskazanych przez Fundatora, Zarząd oraz członków Rady;
h. podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji Rady w niniejszym Statucie.

ROZDZIAŁ VI 
ZARZĄD FUNDACJI

§ 20

1. Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundacje na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z jednej do trzech osób w tym Prezesa Zarządu.
3. Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji, a pozostałych członków Zarządu Rada na wniosek Prezesa. Pierwszy Zarząd powołany zostaje przez Fundatora na okres 5 (pięcio) letniej kadencji.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
-  pisemnej rezygnacji,
-  odwołania przez Radę.
 Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
-  złożenia rezygnacji,
-  choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
-  istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
5. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i wynagradzani według ustalonych zasad przez Radę. 
6. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony z tym, że Rada może w każdym czasie odwoływać Zarząd, poszczególnych jego członków lub Prezesa Zarządu z przyczyn wskazanych w ust. 4.
7. Fundację wobec członków Zarządu reprezentuje Rada Fundacji. Czynności prawnych z członkami Zarządu dokonuje Przewodniczący Rady.
8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać oprócz Zespołu Ekspertów, konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 21

Do kompetencji członków Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
a. kierowanie działalnością Fundacji,
b. gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzania nim w granicach określonych przez Radę,
c. przyjmowanie subwencji, spadków, zapisów i darowizn,
d. tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
e. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników zajmujących się statutową i gospodarczą działalnością Fundacji, w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
f. ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania,
g. podejmowanie decyzji o wnoszeniu przez Fundację udziałów i akcji do spółek  prawa  handlowego,
h. powoływanie zakładów Fundacji, ustalanie dla nich regulaminów organizacyjnych i udzielanie pełnomocnictw dla ich kierowników,
i. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w statucie, połączenia lub likwidacji  Fundacji.

§ 22

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu i pełnomocnik.
2. Do prowadzenia zakładu lub innej wyodrębnionej działalności Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocnika.
3. W sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu lub pełnomocnik, o którym mowa w ust. 2 pełnią funkcje pracodawcy.
4. Zarząd wykonuje swoje funkcje przy pomocy Biura Fundacji.

§ 23

1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równiej ilości głosów – decyduje głos Prezesa Zarządu.
2.  Członek lub członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszanym, a taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Zarządu.
3.  Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Zarządu będzie ważna i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Zarządu.

§ 24

Zarząd zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe Fundacji w formie przewidzianej przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ VII
ZESPÓŁ EKSPERTÓW

§ 25

1.  Zespół Ekspertów (dalej zwany „Zespołem”) jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Zarządu Fundacji, powoływanym i odwoływanym – w miarę potrzeby – przez Zarząd.
2. Rolą Zespołu jest w szczególności :
- dostarczanie informacji i porad we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów Fundacji;
- sugerowanie nowych kierunków programowych działalności Fundacji,
- proponowanie nowych inicjatyw i programów zmierzających do rozwoju Fundacji,
- działania doradcze względem Rady Fundacji oraz Zarządu,
- wspomaganie i promocja działalności Fundacji.
3. Do Zespołu może być powołana nieograniczona liczba osób.
4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący mianowany przez Zarząd.

§ 26

1. Ekspertem może być osoba fizyczna, która akceptuje cele Fundacji i zobowiązuje się przestrzegać statutu, która to osoba z uwagi na swoje doświadczenia i działania na rzecz realizacji rozwoju idei innowacji oraz innych celów statutowych Fundacji oraz z uwagi na posiadany autorytet zawodowy, uzyskała aprobatę Zarządu w postaci  uchwały.
2.  Członkami Zespołu mogą być zarówno obywatele polscy jak i obywatele innych krajów.
3. Członkowie Zespołu mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
4. Członkowie Zespołu w nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności opisanych w § 25 pkt. 2, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach tego ciała doradczego, w tym kosztów podróży.

§ 27

1.   Przynależność do Zespołu ustaje w razie:
- śmierci członka Zespołu,
- dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
- podjęcia uchwały przez Zarząd o zaprzestaniu współpracy z powodu:
a.  ustania przyczyny, dla której Zespół został powołany;
b. nieprzestrzegania przez członka Zespołu postanowień statutu lub uchwał władz Fundacji;
c. działania na szkodę Fundacji,
d. bądź zaistnienia innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają działanie członka Zespołu albo powodują wobec niego utratę zaufania.
 2. Uchwałę o zaprzestaniu współpracy doręcza się członkowi Zespołu na piśmie.

ROZDZIAŁ VIII
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 28

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, w rozmiarach służących realizacji tych celów, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również prowadzona poprzez uczestnictwo w spółkach prawa handlowego w formie udziałów lub akcji.

§ 29

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
- działalność wydawnicza (PKD 22.1),
- sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
- sprzedaż hurtowa artykułów użytku  domowego i osobistego (PKD 51.4),
- sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5),
- działalność związana z turystyką (PKD 63.30),
- pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2),
- działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 73.20),
- obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1),
- wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3),
- działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2),
- badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14),
- działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.20),
- reklama (PKD 74.40.Z),
- działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8),
- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4).
2. Działalność dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów, może być prowadzona po ich uzyskaniu.
3. Przedmiot działania może być wykonywany także w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

§ 30

Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §29 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 31

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady. Sposób wyodrębnienia organizacyjnego oraz kierowania zakładem określa uchwała Zarządu.

ROZDZIAŁ IX
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

§ 32

1.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Fundacja powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
3.  Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd.
4.  Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
5.  Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
6.  Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 33

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

ROZDZIAŁ X
ZMIANA STATUTU

§ 34

1. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji, powziętej w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady.
2. Zmiana Statutu nie może powodować ograniczenia celów Fundacji określonych w akcie założycielskim.

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Fundacja może połączyć się z inna Fundacją pod warunkiem trwałego zagwarantowania realizacji jej celu przez Fundację przejmującą.

§ 36

1. Fundacja może ulec likwidacji z mocy uchwały Rady, powziętej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady, bądź z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych do realizacji celów, dla których była powołana.
2. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele określone w art. 1 ustawy o Fundacjach.

§ 37

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b. wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e. ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie majątku Fundacji,
f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.


 

Patroni wybranych projektów Fundacji
Partnerzy wybranych projektów Fundacji
Partnerzy medialni wybranych projektów Fundacji
Strona główna   |   Realizowane projekty   |   » Konkurs " Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju "   |   » Warsztaty " Innowacja - co to właściwie oznacza ? "
Statut Fundacji   |   Misja   |   Linki   |   Kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju